Teenuse tingimused

/Teenuse tingimused
Teenuse tingimused 2018-06-04T16:55:26+00:00

Teenuse tingimused

 1. Lepingu sõlmimine, broneerimine
  1. 1.1 Wanderesti ja kliendi (edaspidi Pooled, eraldi Korraldaja ja Osaleja) vaheline leping loetakse sõlmituks, kui Osaleja on broneerinud Korraldaja poolt pakutava teenuse ning Korraldaja on broneeringu kinnitanud.

   1.2 Teenuse broneerimisel kinnitab Korraldaja broneeringu mõistliku aja jooksul.

   1.3 Juhtudel, kus Korraldaja on määranud teenuse broneeringu kinnitamise järgselt ka ettemaksu, tuleb Osalejal tasuda Korraldaja poolt määratud summas ettemaks Korraldaja pangakontole hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul alates Korraldaja poolt esitatud ettemaksu nõude esitamisest.

   1.4 Juhtudel, kus Korraldaja on määranud ettemaksu, on ettemaksu suurus teenuse väärtusest 100%, kui pole öeldud teisiti.

   1.5 Juhtudel, kus Korraldaja on määranud ettemaksu, kuid Osaleja ei tasu ettemaksu etteantud tähtaja jooksul, on Korraldajal õigus broneering katkestada.

 1. Poolte õigused ja kohustused
  1. 2.1 Kui Osaleja soovib broneeringu tühistada, siis tuleb sellest esimesel võimalusel Korraldajat teavitada. Kui etteteavitamine toimub vähem kui 24  tundi teenuse pakkumise planeeritavast algusest ning Korraldaja on määranud Osalejale ettemaksu, tagastatakse ettemaks 50% ulatuses. Etteteavitamiseks tuleb võtta Korraldajaga ühendust e-maili teel info@wanderest.eu või telefoni kaudu +372 5805 6737.  

   2.2 Kui Osaleja tühistab ettemaksuta broneeringu vähem kui 24 tundi teenuse pakkumise planeeritavast algusest või ei ilmu kokkulepitud ajal kohale, on tal kohustus tasuda 50% teenuse maksumusest Korraldaja poolt antud tähtajaks.

   2.3 Pooled võivad kokkuleppel teenuse toimumise aega muuta. Kui teenuse toimumise aega on Osaleja soovil juba muudetud, siis uue broneeringu tühistamisel tagastatakse ettemaks 50% ulatuses olenemata etteteavitamise ajast.

   2.4 Osaleja kohustub täitma teenuse ajal Korraldaja poolt antud korraldusi ja juhiseid, sealhulgas korraldusi Kliendi ohutuse tagamiseks ja looduskeskkonna säilitamiseks.

   2.5 Osaleja kohustub kasutama Korraldaja poolt Kliendile antud vahendeid hoolikalt ja säästvalt.

   2.6 Osaleja kohustub veenduma, et tema tervislik seisund võimaldab osaleda Korraldaja poolt pakutaval teenusel ning on eelnevalt teavitanud Korraldajat tervisliku seisundit mõjutavatest ja piiravatest faktoritest nagu allergiad, haigused jms.

   2.7 Korraldajal on õigus lõpetada teenuse osutamine kui Osaleja on narkojoobes või silmnähtavalt raskes alkoholijoobes, keeldub täitmast Korraldaja poolseid juhiseid või korraldusi, või käitub lugupidamatult Korraldajate või teiste Osalejate suhtes. Sellisel juhul ei tagastata tingimusi rikkunud Osalejale teenuse eest makstud tasu.

 1. Vastutus
  1. 3.1 Korraldaja pakutavad teenused sisaldavad reeglina liikumist looduses, ronimist jt välitingimustes tegevusi. Korraldaja on planeerinud teenuse osutamise nii, et tagada Osaleja turvalisus ja minimeerida võimalikke ettenähtavaid riske. Osaleja kohustub rakendama sellistele tegevustele tavapärast ettevaatlikust, et vältida võimalikke vigastusi (sh libisemine, kukkumine jne).

   3.2 Korraldaja ei vastuta Kliendile tekkinud vigastuste või kahju eest, välja arvatud korraldaja-poolse raske hooletuse või tahtlikkuse korral.

   3.3 Kogu Osaleja omavoliliste tegevuste süül või Korraldaja jagatud info eiramisest tekitatud kahju Korraldajale, sealhulgas lõhutud varustus ning korraldajale esitatavad keskkonna-alased nõuded, tuleb Osalejal asendada samaväärse tootega või kompenseerida Korraldajale põhjustatud kahju rahalises vääringus.

 1. Muu
  1. 4.1 Eriarvamuste tekkimisel kohustuvad Pooled esmalt lahendada probleemi läbirääkimiste teel. Probleemid, mida ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, kuuluvad lahendamisele Tartu Maakohtus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide järgi.

   4.2 Kui mõni lepingus olev tingimus osutub tühiseks või ei loeta lepingu osaks, jääb Leping muus osas kehtima. Tühise tingimuse osas kohaldatakse seaduses sätestatut.

   4.3 Kui pretensioonid tekivad teenuse osutamise ajal, tuleb sellest kohe kohapeal Korraldajat teavitada. Kui pretensioonid tekivad hiljem, tuleb Korraldajat neist teavitada esimesel võimalusel, aga hiljemalt 2 nädala jooksul teenuse lõppemisest. Tähtajaks esitamata pretensioonid on aegunud.

   4.4 Pretensioonid tuleb esitada kirjalikult e-mailile info@wanderest.eu .